Ondanks de zorg en aandacht die Legal en Corporate Services B.V. (hierna te noemen Legal & Corporate Services) aan de samenstelling van deze website heeft besteed kan het voorkomen dat de informatie onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Legal & Corporate Services is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Het openbaar maken van en/of het verveelvoudigen van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal & Corporate Services en/of overige rechthebbenden kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten opleveren. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en zal in voorkomend geval met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal & Corporate Services.

Legal & Corporate Services is niet aansprakelijk voor schade:

  1. Toegebracht door de website
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

De gebruiker van deze website vrijwaart Legal & Corporate Services, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en overige zakelijke relaties van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan, die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Wijzigingen en typefouten voorbehouden.